Advokat i Norsk Journalistlag Ina Lindahl Nyrud, generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen og generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen (f.v.) reagerer sterkt på den foreslåtte lovbestemmelsen som åpner for overvåking av "påvirkningsmulighet".

Foto: NTB/NJ

Advarer mot overvåking av "påvirkningsvirksomhet"

Presseorganisasjonene advarer mot et nytt lovforslag som vil kunne medføre omfattende overvåking, også av alminnelig journalistisk virksomhet.

I et forslag til en ny bestemmelse i straffeloven ønsker Justisdepartementet å straffe "den som rettsstridig samarbeider med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet."

Med påvirkningsvirksomhet menes "virksomhet som fremmed etterretningstjeneste utøver med sikte på å påvirke beslutninger eller den allmenne meningsdannelse."

I merknadene til lovforslaget heter det blant annet at “Terskelen er særlig høy for å straffe handlinger som er utslag av ordinær journalistisk og diplomatisk virksomhet, selv om straff ikke vil være utelukket”. 

Om dette skriver Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) i sin høringsuttalelse: "Departementet vil altså ikke utelukke å straffe handlinger som er “utslag av ordinær journalistisk virksomhet”.

Slik “virksomhet” vil uansett ikke være straffbar, fordi ytringsfriheten etter EMK artikkel 10 og Grunnloven § 100 vil ha forrang, men det er urovekkende at departementet tar dette forbeholdet."  Forslaget åpner også for mer bruk av skjulte tvangsmidler, for å forhindre virksomhet som lovforslaget skal ramme. NP, NJ og NR mener det vil kunne være alvorlig for kildevernet. Her kan du lese hele høringsuttalelsen.