Justerer kompensasjonsordningen til mediene

Etter innspill fra mediebransjen justerer Kulturdepartementet kompensasjonsordningen slik at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke. Perioden er justert til å vare fra 15. mars til og med 30. juni. 

Denne informasjonen ble sendt ut av Kulturdepartementet 26. juni: 

Publikum har siden COVID-19-utbruddet hatt et stort informasjonsbehov og vært storforbrukere av medieinnhold. Samtidig har mange mediebedrifter opplevd at omsetningen har falt.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall.

- Etter dialog med bransjen og ESA har vi endret noe av innretningen på ordningen.  Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke, og vi endrer søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier kulturminister Abid Raja ifølge pressemeldingen fra Kulturdepartementet.

Fra før var kravet for nasjonale medier på 20 prosent omsetningsfall.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner.

Ordningen forvaltes av Medietilsynet, og regelverket for ordningen sendes i dag til bransjeorganisasjoner mv. for en kort høring.

Ordningen må godkjennes av ESA før Medietilsynet kan åpne for søknader.

Rammen for ordningen er satt til 300 millioner kroner.