Medieorganisasjonene er ikke fornøyde med forslaget fra barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. (Foto: NTB Scanpix)

Vil ha åpnere barnevern

Medieorganisasjonene er skuffet over at forslaget til endringer i barnevernsloven "ikke berører betydningen samfunnets kunnskap og engasjement har for utviklingen av barnevernet", som det heter i høringsuttalelsen fra Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. 

NP, NJ og NR har særlig konsentrert sine innspill om tre punkter:

  • Rekkevidden og praktiseringen av taushetplikten
  • Partenes rett til dokumentinnsyn
  • Åpenhet i fylkesnemndene

Generelt er imidlertid organisasjonene bekymret over at ikke utredningen berører og behandler forholdet mellom saksbehandlingen i barnevernet på den ene siden og samfunnets behov for informasjon på den andre. "Medienes særskilte stilling og forholdet til ytringsfriheten burde derfor vært en del av dette lovarbeidet. Det er dypt problematisk at dette ikke engang er nevnt under kapitlet om grunnleggende menneskerettslige forpliktelser, eller kapitlene om taushetsplikt og behandling av barnevernssaker i fylkesnemnda", heter det blant annet i høringsuttalelsen.

Medieorganisasjonene ønsker blant annet å presisere at taushetplikten bare kan brukes til å beskytte barn, forelder og foresatte og ikke ansatte i barnevernstjenesten. De ønsker å skjerpe kravene til når partene kan nektes dokumentinnsyn, og de vil gjøre det enklere for mediene å kunne være tilstede i fylkesnemndene - med begrensninger i referatadgangen. Les hele høringsuttalelsen her